รับมอบบริจาคอุปกรณ์นิวแมติกส์ จากตัวแทนบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย)

วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากร รับมอบบริจาคอุปกรณ์นิวแมติกส์ จากตัวแทนบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมอบให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์และวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ทางบริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การรับมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม