การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเมฆพยับหมอกเกมส์ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4

 

เพิ่มเติม