โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562” เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานหลังจากออกฝึกสหกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการออกฝึกสหกิจ โดยมีนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้อง 411 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม