การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงด้วยการไพโรไลซีส

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงด้วยการไพโรไลซีส โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์