ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์