โครงการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

โครงการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 จัดทำหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ซึ่งผ่านการพัฒนาหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร 3 ท่าน คือ
1. ดร.มนูญ ชื่นชม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชตินรินท์ พิริยศิลป์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
3. คุณวิราช กิ่งวิชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากจังหวัดสระบุรี
จัดขึ้น ณ ห้อง 1423 ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

link Facebook