การตรวจประเมินภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ
1. ว่าที่ร้อยตรีลำปาง พันธ์เพชร ประธานกรรมการ
2. อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง กรรมการ
3. อาจารย์บุญยศ คำจิแจ่ม กรรมการและเลขานุการ
รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14