คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบภายใน

วันนี้ (15 มกราคม 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคาร 4