โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้าง portfolio และ resume เพื่อสมัคร TCAS

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้าง portfolio และ resume เพื่อสมัคร TCAS ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ารว่มอบรม ประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 84 คน และคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนจำนวน 4 ท่าน โดย ดร.เกยูร ดวงอุปมา รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ