หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (2 ปี) รับผู้จบ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (4 ปี) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า [เปิดรับปีการศึกษา 2563]

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (4 ปี) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตร ปวส. ( 2 ปี ) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (2 ปี) รับผู้จบ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า และ (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (3 ปี) รับผู้จบ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเครื่องจักรกลเกษตร) (4 ปี) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

Latest New from our Blog