สำนักงานคณบดี


ชื่อ
นางนคร สุดสนธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่
1.หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมฯ
2.งานนโยบายและแผน

เบอร์โทร: 089-5696988
Email : sodsoon4gmail.com

ชื่อ นางสาวจินตนา  กุลสาย
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานการเงินและบัญชี
2.งานพัสดุ
3.งานสารบรรณงานบริหารและวางแผน
เบอร์โทร : 065-5935387
Email : popaai.pgmail.com
ชื่อ นางสาวนุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทร : 084-7921943
Email :
nuchjarin_noothotmail.com

ชื่อ นางสาวพรนภา   หมั่นเรียน
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
2.งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร : 085-6430967
Email : munrean_cis5hotmail.com
ชื่อ นางสาวอภิสรา   ปาลา
ตำแหน่ง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
2.งานแนะแนวการศึกษา
เบอร์โทร : 089-4212946
Email :apisala_palahotmail.com
ชื่อ นายอรรคเดช     อิ่มพัฒน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานพัฒนานักศึกษา
2.งานสารบรรณงานพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทร : 088-5639360
Email : hmaba2552hotmail.com
ชื่อ นายชาติวันชัย    ฆารเสถียร
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุตสาหกรรม
ปฎิบัติหน้าที่
1.ประจำห้องปฏิบัติการอุตสาหการ

เบอร์โทร : 083-3299685
Email :

ชื่อ นายสัญญา  ภูนาสูง
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานห้องปฏิบัติการเครื่องกล

เบอร์โทร : 087-8590476
Email :

ชื่อ นายปราณี        บุญเริ่ม
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานเครื่องจักรกลประจำแผนก 3

เบอร์โทร :
Email :

ชื่อ นายทรงสวัสดิ์    แจ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานเครื่องจักรกลประจำแผนก 2

เบอร์โทร :
Email :