สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

surin_pk06@hotmail.com