สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม