ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ดร.วิริยะ แดงทน
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

ดร.เกยูร ดวงอุปมา
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

ดร.โกศล เรืองแสน
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

 

ดร.สถิตพงษ์ เสงี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์อภิชัย  สารทอง
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ดร.อาจารี แสงเสถียร
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

นางนคร สุดสนธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี