ผู้บริหาร


ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.วิริยะ แดงทน
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.เกยูร ดวงอุปมา
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

ผศ.ดร.โกศล เรืองแสน
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

 

ดร.สถิตพงษ์ เสงี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา
อ.อภิชัย  สารทอง
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

อ.ดร.อาจารี แสงเสถียร
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

นางนคร สุดสนธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี