คณะกรรมการประจำคณะ

อ.สรายุทธ ฐิตะพาส
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวศิน  ศุภพิสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพนมพร เขตอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สุรสิทธิ์  พ่อค้า
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
ผศ.ดร.มัณฑนา ทองสุพล
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อ.ดร.สถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์
กรรมการ รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
อ.ดร.เกียรติสุดา  สุวรรณปา
กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ผศ.จังหวัด เจริญสุข
กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ศุภกิจ เศิกศิริ
กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.วรพจน์ สมมูล
กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ผศ.ปิยะณัฐ โตอ่อน
กรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
นางนคร สุดสนธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนุชจรินทร์  ทรัพย์สมบัติ
ผู้ช่วยเลขานุการ