คณะกรรมการประจำคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพนมพร เขตอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจษฎา จันทร์อุไร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า
กรรมการ

อาจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน
กรรมการ

อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
อาจารย์ ดร.ณรงค์ วิชาผา
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา
กรรมการ
หัวหน้าสาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.อาจารี แสงเสถียร
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

อาจารย์อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ


นางนคร สุดสนธิ์
กรรมการและเลขานุการ