คณะกรรมการประจำคณะ


ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพนมพร เขตอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.เกยูร ดวงอุปมา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สุรสิทธิ์ พ่อค้า
กรรมการ

ผศ.ปิยณัฐ โตอ่อน
กรรมการ

อ.สุริยัณห์ สมศรี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
อ.ดร.ณรงค์ วิชาผา
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร

อ.ประพนธ์ เนียมสา
กรรมการ
หัวหน้าสาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ดร.อาจารี แสงเสถียร
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

อ.อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ


นางนคร สุดสนธิ์
กรรมการและเลขานุการ