ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี

โครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและสถาปัตยกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พัฒนาการคุณภาพของการศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และทันต่อพลวัตของโลก รวมถึงตอบสนองการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาชีพ มีความเข้าใจ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Hands on) ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทั้งในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสถาปัตยกรรม สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติอย่างรุนแรงทั้งทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางยากที่จะรับมือกับปัญหาดังกล่าว อีกทั้งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกด้านอย่างฉับพลัน (Disruption) เดิมก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้น โควิด-19 (COVID-19) จึงเป็นตัวเร่งอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความยากลำบากและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในอนาคต และยังมีผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของบุตรหลานที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 (COVID-19) และยังเป็นการเสริมแรงบวกให้อนาคตของชาติให้เข้าถึงการศึกษามากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
4. เพื่อสนับสนุนให้มีการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษาโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และมีคุณสมบัติต่างๆ แบ่งตามประเภททุน ดังนี้

     ประเภทที่ 1. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1) ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับปริญญาตรี
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม)
3) มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
4) เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

     ประเภทที่ 2. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

1) เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับปริญญาตรี และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการเรียน
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4) เป็นผู้อุทิศตนช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
5) เป็นผู้มีจิตอาสาต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคม
6) เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
7) ไม่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

*** กรณีผู้สมัครมีเหตุผลความจำเป็น ต้องการขอรับทุนแต่ขาดคุณสมบัติบางข้อ สามารถสมัครขอรับทุนได้ โดยการพิจารณาให้ทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส่งลูกอีสานเรียนฟรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การให้ทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคเรียนละ 10,150 บาท
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ภาคเรียนละ 8,650 บาท
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนละ 5,650 บาท

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ >>ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา<< 
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน สมัครยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2565

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครองของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครองของผู้สมัคร
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองรายได้

** เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเกณฑ์ตามคุณสมบัติ วันที่ 22 มิถุนายน 2565
2. ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) วันที่ 24 มิถุนายน 2565
3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2565