ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างควบคลุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน และ วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์