สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธาน

25 มี.ค. 64 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14