มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด

9 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด เพื่อการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับบริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด ลงนามโดยคุณเอกกมล จันโทริ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ วัตถุประสงค์ของการลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยรวม การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทางด้ายวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ

 ที่มา https://www.facebook.com/Kalasin.university/