ผลงานสร้างสรรค์ : การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไหม โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลงานสร้างสรรค์ : การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไหม โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลงานสร้างสรรค์ : การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไหม โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : อาจารย์หัสยา สิงห์ศรี และอาจารย์กำธร สารวรรณ

ในงานประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ : TDR-Con “Thailand Design & Research Conference 2019”

สังกัด : สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ : TDR-Con “Thailand Design & Research Conference 2019”

สถานที่แสดงผลงาน : หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ผลงาน : 19-31 กรกฎาคม 2562